Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerlijke stand / Vreemdelingen

Vreemdelingen

Door P.Mahia - Laatste wijziging op 02/01/2020

Dienst Vreemdelingen

Auguste Dansestraat 3 - 1ste verdieping (achter het gemeentehuis)

Openingsuren : van maandag tot vrijdag : van 8u30 tot 15u00

We werken enkel op afspraak.

Algemeen faxnummer : 02/348.67.01

Loket EU :    

Tel.: 02/348.67.00 - 02/348.67.83 - 02/348.68.90      E-mail : vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

Inschrijvingen in de gemeente, aflevering en verlenging verblijfskaarten, enz...

Loket NIET EU :

Tel.: 02/348.67.37 - 02/852.94.33        E-mail : vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Kort verblijf, aankomstverklaring (verblijf - 3 maanden), verlenging verblijfskaarten, arbeidskaart, regularisatieaanvragen, enz…

Kort verblijf

Een kort verblijf is een kortstondig verblijf van max. 90 dagen (toeristisch verblijf).

Wat moet ik doen als ik de vakantie bij een particulier wil doorbrengen?

U moet naar de dienst Vreemdelingen gaan:

Binnen de 7 dagen voor niet-EU-onderdanen (aankomstverklaring) met:

 • Paspoort, 3 foto's, € 7

Deze document heeft geen juridische waarde.

Tenlasteneming (Bijlage 3bis):

Elke niet-EU-onderdaan moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.  Als dit niet zo is, kan hij hiervoor beroep doen op een garant.  De tenlasteneming kan opgesteld worden voor zowel visum- als niet visumplichtigen.

De tenlasteneming is 2 jaar geldig voor alle Schengenlanden.

Over te maken aan het consulaat binnen de 6 maanden na de datum van legalisatie van de handtekening.

PS: U kunt een brochure over garanten vinden op gemcom.ibz.be.

Lang verblijf

Een lang verblijf is een verblijf van meer dan 3 maanden. Dit kan tijdelijk of onbeperkt zijn.

Elke aanvraag tot inschrijving is onderworpen aan een verblijfsonderzoek.  Vergeet niet de naam op de bel en/of de brievenbus aan te brengen voor het bezoek van de wijkagent.

Wat moet ik doen als vreemdeling om mij in de gemeente in te schrijven?

U moet naar de gemeente gaan met de vereiste documenten voor de inschrijving zoals bepaald in de onderstaande gevallen, samen met:

 • 3 foto's op witte achtergrond (personen van 18 jaar en meer)
 • 2 foto's op witte achtergrond (personen tussen 12 en 18 jaar)
 • 1 foto (personen van -12 jaar)

Bezorg ons gerust alle aktes (geboorte, huwelijk, ...) waarover u beschikt voor een zo compleet mogelijk dossier.

Min. € 25 te voorzien voor de inschrijvingskosten

Werknemer of werkzoekende

* De werknemer van de EU of de Europese Economische Ruimte

Wat moet ik voorleggen voor de inschrijving?  

Paspoort of nationale identiteitskaart

Loontrekkenden   - Arbeidsovereenkomst en/of bijlage 19bis (werkgeversattest)- Zelfstandigen       - een volledig en recent uittreksel van de                           kruispuntbank der  ondernemingen (KBO)

                 - aansluiting bij een sociale zekerheidskas voor zelfstandigen (RSZ)

Werkzoekenden  - inschrijving Actiris

                           - bewijzen van het zoeken naar werk

                           - bewijs om een reële kans op aanwerving te bekomen (diploma,                                                   aanwervingsbelofte, interimcontract, opleiding, …)

Indien u bij de inschrijving niet over deze documenten beschikt, heeft u 3 maanden de tijd om deze voor te leggen.  Enkel het identiteitsbewijs is verplicht tijdens de inschrijving (paspoort of nationale identiteitskaart).

Bij de inschrijving ontvangt u onmiddellijk een rijksregisternummer.

* De NIET-EU-werknemer

Wat moet ik voorleggen voor de inschrijving?

 • Paspoort met visum D (= algemene regel)
 • Arbeidsvergunning (loontrekkenden) of beroepskaart (zelfstandigen)
 • Perskaart of voorlopig doorlaatbewijs (journalisten)
 • Vrijstelling van arbeidsvergunning of beroepskaart (indien vrijgesteld)
 • Indien de vreemdeling niet visumplichtig is, moet hij het volgende voorleggen:

Kopie van de arbeidsvergunning of beroepskaart, medisch certificaat, uittreksel strafblad (van het laatste land waarin verbleven werd).

Dit betreft de vreemdeling die hier wettig verblijft en aan de verblijfsvoorwaarden voldoet.

Gezinshereniging

Gezinshereniging met een Belg (Art. 40 ter)

Nieuw:

Ingevolge een wijziging van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van kracht gegaan op 22/09/2011.

 1. Vereiste minimumleeftijd: 21 jaar (voor de 2 partijen)
 2. Een ascendent van een Belg kan geen aanspraak meer maken op gezinshereniging (behalve ouders van een minderjarig Belgisch kind).
 3. In de meeste gevallen moeten 3 bijkomende documenten overhandigd worden binnen de 3 maanden: 
  • Geregistreerd huurcontract of eigendomsakte
  • Ziekteverzekering (met geldigheidsdatum)
  • Stabiele en voldoende bestaansmiddelen/Min. € 1334/maand

 

Wat moet ik voorleggen indien ik echtgeno(o)t(e) ben van een Belg of descendent (van de echtgeno(o)t(e)) van een Belg?

 

Europese onderdanen die zich herenigen met een Belg

Niet-Europese onderdanen die zich herenigen met een Belg

Echtgeno(o)t(e)

 

- Paspoort of identiteitskaart

- Huwelijksakte (1*)

- de 3 documenten (huurcontract, ziekteverzekering, bestaansmiddelen)

- + 21 jaar

- Huwelijksakte (+ legalisatie)

- Paspoort

- de 3 documenten (huurcontract, ziekteverzekering, bestaansmiddelen)

- + 21 jaar

Samenwonende

- Wettelijke samenwoning

- Bewijs van duurzame en stabiele relatie (2*)

- Wettelijke samenwoning

- Bewijs van duurzame en stabiele relatie

Descendent

- Paspoort of identiteitskaart

- Geboorteakte (met afstamming)

- de 3 documenten (huurcontract, ziekteverzekering, bestaansmiddelen)

- Hoederecht/ouderlijke toestemming (voor minderjarigen)

 

- Geboorteakte (+ legalisatie)

- Paspoort

- de 3 documenten (huurcontract, ziekteverzekering, bestaansmiddelen)

- Hoederecht/ouderlijke toestemming (voor minderjarigen)

 

+ 21 jaar

- Bewijzen ten laste

- Bewijzen ten laste

(*1) of livret de famille voor Franse onderdanen.

(*2) samenwoning gedurende min. 1jaar, ofwel elkaar min. 2 jaar kennen, ofwel samen een kind hebben.

 

Gezinshereniging met een EU-onderdaan  (Art. 40bis)

Wat moet ik voorleggen als ik een EU-onderdaan ben?

 • Paspoort of identiteitskaart
 • Huwelijksakte * (voor een echtgeno(o)t(e))
 • Geboorteakte* (voor een descendent) + bewijs van het hoederecht indien - 18 jaar + bewijs ten laste indien + 21 jaar.

(*) met legalisatie indien nodig - zie website:  "www.diplomatie.belgium.be"

Wat moet ik voorleggen als ik geen EU-onderdaan ben?

 • Paspoort met of zonder visum D
 • Een geboorteakte (voor een echtgeno(o)t(e))
 • Een geboorteakte* (voor een descendent) + hoederecht indien - 18 jaar + bewijzen ten laste indien + 21 jaar.
 • Bewijs van identiteit & bewijs ten laste (voor een ascendent)

(*) met legalisatie indien nodig            

Gezinshereniging met een NIET-EU-ONDERDAAN (Art. 10/10bis)

Ofwel procedure visum D "gezinshereniging"

Zich begeven naar loket B binnen de 7 dagen met het paspoort en een kopie van de aktes (geboorte, huwelijk, echtscheiding) om het dossier te vervolledigen.

Ofwel aanvraag gedaan in België, zonder visum D

Voorwaarden tot ontvankelijkheid van de aanvraag, in het algemeen:

 1. De aanvraag met een visum C (toeristisch) komt niet meer in aanmerking.
 2. Degene die het recht opent moet een toegelaten of gemachtigd verblijf hebben sinds ten minste 12 maanden of in het bezit zijn van een onbeperkte verblijfsvergunning
 3. voldoende woongelegenheid (huurcontract/eigendomsattest), medisch certificaat, ziekteverzekering, uittreksel strafregister
 4. Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

Deze aanvraag zal overgemaakt worden aan Vreemdelingenzaken voor een beslissing (termijn van 6 maanden).

Opgelet: de aktes van sommige landen moeten zowel gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade van het land in kwestie als door de Federale Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken, of vergezeld zijn van een kanttekening, uitgereikt door de overheid van het vereiste land. Raadpleeg de website van de Belgische diplomatie (www.diplomatie.belgium.be).

 

Wettelijk samenlevingscontract (Wettelijke samenwoning, contract voor de notaris, beëindiging)

De wet van 23 november 1998 heeft wettelijke samenwoning ingevoerd, een samenlevingssituatie die zich tussen het ongehuwd samenwonen en het huwelijk bevindt.

Deze wet bepaalt dat twee meerderjarige personen die niet door het huwelijk verbonden zijn of een andere wettelijke samenwoning een samenlevingscontract kunnen laten opstellen. Er is geen enkele voorwaarde inzake geslacht of afwezigheid van verwantschap. Een broer en een zus, een ongehuwd koppel of twee personen van hetzelfde geslacht kunnen dus een samenlevingscontract afsluiten.

Deze aanvraag tot wettelijke samenwoning gebeurt op de dienst Bevolking of Vreemdelingen en kent rechten en plichten toe die vergelijkbaar zijn met koppels in het kader van een huwelijksstelsel. U moet op hetzelfde adres ingeschreven zijn en zich samen met uw identiteitskaarten aanbieden. Er zal u een ontvangstbewijs van uw aanvraag overhandigd worden. Uw aangifte zal ingegeven worden in het rijksregister en u zal een attest van registratie van uw aanvraag ontvangen. Bij de aanvraag zal u gevraagd worden een bedrag van € 50 te betalen.

Handig om te weten is het feit dat samenwonenden eveneens de modaliteiten van het gemeenschappelijk leven kunnen laten verlijden voor een notaris. U dient in dit geval de dienst Bevolking of Vreemdelingen te verwittigen.

De wettelijke samenwoning eindigt door het huwelijk van één van de samenwonenden, door zijn overlijden of een schriftelijke verklaring van de twee samenwonenden of van één samenwonende indien deze zich alleen aanbiedt om de samenwoning te beëindigen. Er zal u hiervoor € 200 gevraagd worden (in bewaring voor de deurwaarderskosten). De aangifte tot beëindiging gebeurt eveneens op de dienst Bevolking of Vreemdelingen.

Indien één van de contractanten een verblijf vraagt in het kader van een gezinshereniging, zal het bewijs van de amoureuze aard van de relatie één van de voorwaarden zijn om van dit recht te kunnen genieten.

 

De student

Wat moet ik voorleggen voor de inschrijving?

De EU-student

 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Inschrijving in een schoolinrichting
 • Tenlasteneming of brief van de ouders
 • Geldige ziekteverzekering

De aangrenzende EU-student die in Luxemburg of Frankrijk woont maar in België studeert:

De inschrijving is niet vereist. Een Bijlage 33 zal hem overhandigd worden op voorlegging van:

het paspoort, de originele inschrijving in een schoolinrichting, 3 foto's en € 10.

 

De niet-EU-student

 • Paspoort met visum D
 • Inschrijving in een schoolinrichting
 • Tenlasteneming (bijlage 32) of studiebeurs

 

Houder van voldoende bestaansmiddelen

EU-onderdanen (gepensioneerden, renteniers, …)

Wat moet ik voorleggen?

 • Geldige ziekteverzekering
 • Bewijs van stabiele en voldoende bestaansmiddelen (rentes, loonfiches van de echtgeno(o)t(e), bankrekeningen, …)

Niet-EU-onderdanen: mogelijkheid om een visum D te bekomen

 

Identiteitsdocument en verblijfsvergunning

Pin/Puk codes

Indien u de Pin/Puk codes van uw verblijfsvergunning niet meer kent, kunt u deze opvragen via www.ibz.rrn.fgov.be of aan het loket Vreemdelingen. Voor de aanvraag van een nieuwe code moet € 10 betaald worden. Na de aanvraag zullen de codes naar uw gemeente gestuurd worden.

In geval van verlies of diefstal van uw verblijfsvergunning

U moet naar het politiekantoor gaan (bij voorkeur in Ukkel) dat het nodige zal doen om de elektronische handtekening te schorsen en een kopie van uw aangifte (bijlage 12) naar de dienst Vreemdelingen zal sturen.

U beschikt over 7 dagen om de gemeente in te lichten dat u uw identiteitskaart heeft teruggevonden. Na deze termijn moet u een nieuwe identiteitskaart laten maken. U moet hiervoor 1 foto op witte achtergrond en € 25 meebrengen.

Identiteitsbewijs voor kinderen van - 12 jaar (reisvergunning)

Deze verblijfsvergunning is nodig zodra het kind het Belgisch grondgebied verlaat. Het moet steeds vergezeld zijn van een nationaal identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart). Dit document is max. 2 jaar geldig.

Deze vergunning wordt uitgereikt op verzoek van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag over het kind heeft(hebben).

U dient zich aan te bieden met het kind, een recente foto en € 2.

Verblijfsvergunning voor vreemdelingen

Deze vergunning wordt uitgereikt door de dienst Vreemdelingen.

U moet zich aanbieden met een foto op witte achtergrond en € 25. De fabricatietermijn bedraagt 2 à 3 weken. Na de ontvangst van de Pin/Puk codes kunt u zich aanbieden bij onze diensten om de verblijfsvergunning in ontvangst te nemen.

P.S.: Er zijn dringende procedures beschikbaar tegen een meerprijs. (zie verder voor de tarieven)

Rijbewijzen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de dienst Rijbewijzen (Bevolking).

Tel.: 02/348.66.16

Adreswijziging binnen de gemeente

De vreemdeling, ingeschreven in het vreemdelingenregister of onder artikel 9bis die zijn verblijfplaats binnen de gemeente heeft gewijzigd, moet dit melden door zich zo snel mogelijk naar het loket te begeven of kan zijn aanvraag voor adreswijziging via e-mail meedelen: vreemdelingen.eu@ukkel.brussels (Europese onderdanen) of vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels (Niet-Europese onderdanen).

Aankomst in de gemeente, afkomstig van een andere gemeente

De vreemdeling die van een andere Belgische gemeente komt, moet:

Zich begeven naar onze kantoren met:

 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Verblijfsvergunning, of elk ander document, uitgereikt door de vorige gemeente
 • 2 foto's

Ofwel zijn aanvraag via e-mail indienen, enkel voor de personen die in orde zijn met hun verblijf.  Vermeldt het rijksregisternummer van elke persoon die deel uitmaakt van het gezin.

E-mail: vreemdelingen.eu@ukkel.brussels (Europese onderdanen) of vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels (Niet-Europese onderdanen).

Definitief vertrek uit België

De vreemdeling die definitief België verlaat moet zich aanbieden met de elektronische verblijfskaart(en) en het volgende adres in het buitenland meedelen zodat overgegaan kan worden tot schrappen uit het vreemdelingenregister.  Hij moet zich op voorhand aanbieden op de dienst Ontvangerij (3de verdieping, op hetzelfde adres) die u een ontvangstbewijs zal overhandigen.  Een bewijs van schrapping is beschikbaar (model 8). Kostprijs: € 7.

Tarieven

Inschrijvingdossier (per gezincel) : € 15

Bijlage 3 (aankomstverklaring) : € 10

Bijlage 3 bis (tenlasteneming) : € 15

Bijlage 3 ter (melding van aanwezigheid) : gratis       

Bijlage 15 : € 10       

Bijlage 16 (aanvraag om machtiging tot vestiging : € 10

Bijlage 19 (aanvraag voor een verklaring van inschrijving) : € 10

Bijlage 19 ter (aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de europese unie) : € 10

Bijlage 22 (aanvraag om duurzaam verblijf) : € 10

Bijlage 32 (tenlasteneming studies) : € 10

Bijlage 33 : € 10                                                                     

Bijlage 35 : € 7                                                                           

Identiteitsdocument kind - 12 jaar : € 2

Elektronische verblijfskaart : € 25 behalve verblijfskaart A : € 30

Elektronische verblijfskaart A,B, C, E en F in hoogdringende procedure (24 uur) : € 200

Wettelijke samenwoning : € 50

Eensluidende kopie : € 7

Legalisatie van handtekening : € 7

Model 8 : € 7

Afgifte arbeidsvergunning : € 5

 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u ons gerust contacteren.

 

Nuttige adressen

Voor bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken

WTC 2

Antwerpsesteenweg 59B

1000 Brussel

Infodesk

Tel.: 02/793.80.00

E-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be

 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

North Gate

Albert II-laan 6 

1000 Brussel

Tel.: 02/205.51.11

 

Inschrijving van voertuigen

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Dienst DIV

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

Tel.: 02/277.34.46

Document acties