Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Ukkel kondigt een begroting 2021 met een batig saldo aan, waardoor de toekomst rustig aangepakt kan worden

Ukkel kondigt een begroting 2021 met een batig saldo aan, waardoor de toekomst rustig aangepakt kan worden

In zitting van de gemeenteraad van maandag 21 december werd de begroting 2021 goedgekeurd. Een begroting die opnieuw in evenwicht is en bij de inkomsten een bedrag van € 162.356.483,47 vertoont, terwijl de uitgaven € 157.693.531,89 belopen. Hetzij een resultaat van € 4.662.951,58, waarvan € 2.549.800 bestemd is voor voorzieningen voor risico’s en kosten. Daaruit volgt dus een batig saldo van € 2.113.151,58. De gecumuleerde baten bereiken daarmee € 10.113.151,58. Deze geconsolideerde begroting vormt een van de voornaamste doelstellingen van het college.

De beleidslijnen die geleid hebben tot het opstellen van deze ambitieuze begroting in een moeilijke context zijn: de controle van de uitgaven, van de schuld en van de rente in het bijzonder, het behoud van een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking, een bedachtzaam investeringsbeleid, een significante verhoging van de toelage aan het OCMW, steeds de laagste personenbelasting in het Brussels gewest en voor het eerst de invoering van de genderdimensie in de uitgaven en investeringen. Hoewel deze begroting in de lijn van het goede beheer van de publieke middelen ligt, houdt ze ook rekening met twee belangrijke factoren: de werkelijkheid door de gezondheidscrisis met talrijke hulpvoorzieningen, meer bepaald voor de lokale handel maar ook inzake sport en cultuur, en de financiële middelen die nodig zijn in het kader van de toekomstige verhuizing van de gemeentediensten.

"We leven in een bijzondere periode die een aanzienlijke financiële impact heeft en ook Ukkel ontsnapt er niet aan. We hebben hier een begroting die rekening houdt met een reeks onvoorziene uitgaven die zouden kunnen opduiken, aangezien we het hoofd moeten bieden aan de gevolgen van deze gezondheidscrisis. We moeten elke uitgegeven euro in vraag stellen", aldus Boris Dilliès, burgemeester van Ukkel.

"2021 wordt noodzakelijkerwijs ongewoon en deze begroting moet het mogelijk maken het hoofd te bieden aan de toename van de behoeften die samengaan met de gezondheidscrisis. We moeten een beleid blijven voeren dat leidt tot een batig saldo, zodat we de toekomst rustig tegemoet kunnen zien. Het college heeft deze begroting bovendien voorgesteld zonder een stijging van de belastingen", voegt Valentine Delwart, schepen van Financiën van Ukkel, eraan toe.

Begroting 2021: de inkomsten en de uitgaven

De inkomsten op de gewone begroting zijn afkomstig van de fiscaliteit (60,75 %), de inkomsten toegekend door de hogere overheid (29,88 %), de dividenden van de intercommunales (2,58 %) en diverse prestaties (6,05 %). De uitgaven zijn het resultaat van de personeelskosten (56,69 %), de transfers zoals de toelagen aan het OCMW en de politiezone en de subsidies toegekend aan de vzw's (25,57 %), de werkingskosten (10,71 %) en de terugbetaling van de leningen (7,04 %).

Begroting 2021 (PDF)

Analyse en commentaar begroting 2021 (PDF)

Begroting 2021:raadpleging (PDF)

 

Document acties